Algemene Voorwaarden Dutch Harvest

Versie 3.0, november 2020

Artikel 1 – Definities  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Dutch Harvest;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Dutch Harvest in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van Ondernemer:

Naam: Dutch Harvest

Adres: Postbus 15739, 1001NE, AMSTERDAM

Telefoonnummer: 06-27223773

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10.00u tot 16.00u

E-mailadres: hello [at] dutchharvest.org

Btw-identificatienummer: NL182062661B0

KvK nummer: 59236914

Bank: Triodos, NL77 TRIO 0390 9504 59

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dutch Harvest en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dutch Harvest en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Dutch Harvest zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Dutch Harvest gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dutch Harvest niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dutch Harvest onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Dutch Harvest is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dutch Harvest passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Dutch Harvest daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Dutch Harvest kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dutch Harvest op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Dutch Harvest zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het e-mail adres Dutch Harvest waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Dutch Harvest deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 6 – Zichttermijn/herroepingsrecht 

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht om (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Dutch Harvest heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Dutch Harvest. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de afnemer het product/de producten (toch) wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Dutch Harvest behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Dutch Harvest) is beschadigd.
 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Dutch Harvest schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Dutch Harvest de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Dutch Harvest behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
 5. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 draagt Dutch Harvest er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Dutch Harvest producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Dutch Harvest geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Dutch Harvest dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 7. Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 9% of 21% BTW.
 8. Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt Dutch Harvest of de korting correct is toegepast en beslist Dutch Harvest derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Dutch Harvest zich het recht de bestelling te annuleren.

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. Dutch Harvest staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Dutch Harvest er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Dutch Harvest, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Dutch Harvest kan doen gelden.

 

Artikel 9 – Aanbiedingen 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Dutch Harvest zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Dutch Harvest slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Dutch Harvest gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Dutch Harvest kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Dutch Harvest zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Dutch Harvest zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Dutch Harvest het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dutch Harvest zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Dutch Harvest.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Dutch Harvest tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Dutch Harvest bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien u een bestelling plaatst bij Dutch Harvest, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dutch Harvest. Dutch Harvest houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook ons Privacy beleid. <<hier de link naar Privacy beleid onder hangen>>
 8. Dutch Harvest respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 9. Dutch Harvest maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dutch Harvest te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Dutch Harvest behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dutch Harvest, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Dutch Harvest ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dutch Harvest binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dutch Harvest en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Dutch Harvest er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.